Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Sekundariat

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K) s 1. februarjem 2018 v sistem podiplomskega usposabljanja zdravnikov uvaja sekundariat.

Na sekundariat se lahko prijavi oseba, ki je pridobila naziv doktorica ali doktor medicine ali ji je bila izdana odločba o enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktorica ali doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja.

Sekundariat se opravlja v dveh ločenih delih:
• obvezni del – pripravništvo, ki se zaključi s strokovnim izpitom – šest mesecev programa pripravništva za poklic zdravnik,
• izbirni del – kroženja na različnih specialističnih področjih, ki trajajo najmanj dva meseca. Izbirni del sekundariata traja do največ šest mesecev.

Pred začetkom opravljanja sekundariata se mora zdravnik vpisati v register zdravnikov. Več informacij se nahaja tukaj Članstvo in članarine

Pred oddajo vloge za opravljanje sekundariata preverite ažurne informacije o stanju prostih sekundarijskih mest.

Informacije: Lidija Zupančič, 01 307 21 83, e-naslov:Lidija Zupančič

Prosimo, da vlogi priložite dokazilo o plačilu takse.


Literatura za strokovni izpit

Obvladovanje in razumevanje vsebine, podane v Kompendiju pripravništva za poklic zdravnik in slovenski izdaji Smernic za oživljenje Evropskega sveta za reanimacijo, bo omogočilo suveren izkaz znanja na strokovnem izpitu.

Kompendij pripravništva za poklic zdravnik

Smernice za oživljanje 2015 evropskega reanimacijskega sveta (slovenska izdaja)

V Kompendiju je zajet obseg znanj in veščin, potrebnih za vsakdanje delo v času sekundariata in za strokovni izpit. Vsa ta znanja bodo v pomoč tudi v času specializacije, nekatere stvari pa bodo ostale v spominu za celo življenje.


Program sekundariata

Obvezni del sekundariata poteka po programu pripravništva za poklic zdravnik.

Po opravljenem obveznem delu sekundariata zdravnik sekundarij lahko nadaljuje z izbirnim delom sekundariata, na kateremkoli specialističnem področju po svoji izbiri, v kolikor so pri pooblaščenem izvajalcu, ki si ga je izbral, prosta mesta za usposabljanje zdravnikov. Izbirni del sekundariata poteka v obliki kroženj, ki trajajo najmanj dva meseca. Zdravniku sekundariju se lahko izbirni del sekundariata delno ali v celoti všteva v program specializacije. Odločitev o tem sprejme Zbornica na predlog specializantovega glavnega mentorja.

Pooblaščeni izvajalci

Sekundariat se opravlja pri izvajalcih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje sekundariata, ter so pooblaščeni za izvajanje programa sekundariata.

Pooblaščeni izvajalci za obvezni del sekundariata – pripravništvo: SB Brežice, SB Celje,  SB dr. Franca Derganca Nova Gorica, SB dr. Jožeta Potrča Ptuj, SB Izola, SB Jesenice, SB Murska Sobota, SB Novo mesto, SB Slovenj Gradec, SB Trbovlje, UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Pooblaščeni izvajalci za izbirni del sekundariata: v pripravi.

Navodila za kroženje specializantov drugih strok - UKC Ljubljana KOAIT

Stanje prostih pripravniških mest

Bodoči zdravnik sekundarij se lahko na Zbornici prijavi za opravljanje obveznega in izbirnega dela sekundariata hkrati. Ob prijavi zdravnik predloži predlog celotnega poteka sekundariata: VLOGA ZA OPRAVLJANJE SEKUNDARIATA (obvezni in izbirni del).

V kolikor bodoči zdravnik sekundarij odda vlogo za opravljanje obveznega in izbirnega dela sekundariata do 10. dne v mesecu (npr. do 10. 9.) lahko obvezni del sekundariata začne z naslednjim mesecem (1. 10.), od 11. dne dalje pa mesec kasneje (1. 11.). Pričetek sekundariata je odvisen tudi od prostih mest pri posameznih ustanovah.

Program celotnega poteka sekundariata je po izdaji odločbe o sekundariatu dokončen in ga ni mogoče spreminjati naknadno tekom opravljanja sekundariata. Pogoj za pričetek opravljanja izbirnega dela sekundariata je opravljen strokovni izpit. V kolikor zdravnik sekundarij strokovnega izpita ne opravi, se mora na izbirni del sekundariata na zbornici prijaviti ponovno z novo vlogo za opravljanje izbirnega dela sekundariata.

V kolikor bodoči zdravnik sekundarij odda vlogo za opravljanje obveznega dela sekundariata do 10. dne v mesecu (npr. do 10. 9.) lahko obvezni del sekundariata začne opravljati z naslednjim mesecem (1. 10.), od 11. dne v mesecu dalje pa mesec kasneje (1. 11.). Pričetek obveznega dela sekundariata je odvisen tudi od prostih mest pri posameznih ustanovah.

VLOGA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNEGA DELA SEKUNDARATA

LIST ZDRAVNIKA SEKUNDARIJA (obvezni del sekundariata)

LIST ZDRAVNIKA SEKUNDARIJA (izbirni del)

Za opravljanje izbirnega dela sekundariata se mora bodoči zdravnik sekundarij prijaviti najpozneje dva meseca pred predvidenim začetkom dela. V kolikor bo zdravnik oddal vlogo za opravljanje izbirnega dela sekundariata do 10. dne v mesecu (npr. 10. 7.) lahko izbirni del sekundariata začne opravljati čez dva meseca (1. 9. 2017), od 11. dne v mesecu dalje pa še mesec kasneje (1. 10.).Pričetek izbirnega dela sekundariata je odvisen tudi od prostih mest pri posameznih ustanovah. VLOGA ZA OPRAVLJANJE IZBIRNEGA DELA SEKUNDARIATA

Izpolnitev vloge ne pomeni rezervacije prostega mesta.

Prosta pripravniška delovna mesta

Obvestilo: podatki o zasedenosti mest za obvezni del sekundariata v SB Izola in UKC Ljubljana na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije niso točni, zato svetujemo, da se za več informacij obrnete na go. Lidijo Zupančič, 01 307 21 83, e-naslov: Lidija Zupančič
Obvezni del sekundariata v SB Izola je možno pričeti s 1.3., 1.6., 1.9. ali 1. 12. 
Obvezni del sekundariata v UKC Ljubljana je možno pričeti s 1.2., 1.4., 1.6., 1.8., 1.10. in 1.12. (vsak sodi mesec).

Pooblaščene ustanove za izbirni del sekundariata - seznam ne vsebuje stanja prostih sekundarijskih mest, temveč zgolj pooblaščene ustanove, kjer je izbirni del možno opravljati.

 


 

Mentorji sekundarijem

Zdravniki sekundariji smejo opravljati zdravniško službo, za katero se usposabljajo, le pod vodstvom in z odgovornostjo mentorja.
Pogoji za imenovanje mentorjev:

- nadzorni mentor: specialist z najmanj tremi leti praktičnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu,

- neposredni mentor: specialist določene stroke.

Seznam nadzornih mentorjev

Obrazec za imenovanje nadzornih mentorjev

 


Opravljanje zdravniške službe – zdravnik z opravljenim strokovnim izpitom

Zdravnik sekundarij, ki je opravil strokovni izpit, sme samostojno opravljati vse dejavnosti, ki so navedene v programu pripravništva za poklic zdravnik, ter v obsegu teh dejavnosti predpisovati zdravila in medicinske pripomočke.

Program sekundariata za poklic zdravnik.

Obvezno navodilo
Zdravniki, ki imajo v Republiki Sloveniji priznano poklicno kvalifikacijo »zdravnik«, imajo status zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom in pripravništva ne opravljajo.

Več informacij o strokovnem izpitu najdete tukaj.