Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Podaljševanje licenc

Zdravniška zbornica Slovenije v skladu s 24. členom Pravilnika o zdravniških licencah dva meseca pred iztekom licence po uradni dolžnosti uvede postopek podaljšanja licence.

V skladu z 10. členom Pravilnika o zdravniških licencah mora zdravnik za podaljšanje licence v iztekajoči dobi sedmih let kot dokaz strokovne usposobljenosti zbrati najmanj 75 kreditnih točk (strokovni dosežki kot dokaz strokovne usposobljenosti). Poleg zadostnega števila kreditnih točk mora zdravnik izpolnjevati tudi pogoj, da je v iztekajočem licenčnem obdobju opravljal zdravniško službo na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca, oziroma jo je opravljal v vsebini in obsegu, ki zagotavljata njegovo strokovno usposobljenost za delo na tem področju.

Ob uvedbi postopka bo Zdravniška zbornica Slovenije vpogledala v register zdravnikov, ki ga na podlagi Zakona o zdravniški službi  vodi kot javno pooblastilo ter preverila število kreditnih točk zdravnika in ostale podatke o zdravniku. 

Zdravniku, ki na dan uvedbe postopka izpolnjuje oba zgoraj navedena pogoja, Zdravniška zbornica Slovenije podaljša licenco po uradni dolžnosti. Odločbo o podaljšanju licence zdravniki prejmejo osebno po pošti v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
Če Zdravniška zbornica Slovenije ob uvedbi postopka ugotovi, da zdravnik v iztekajočem licenčnem obdobju ni zbral dovolj kreditnih točk in/ali ni opravljal zdravniške službe na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca, oziroma je ni opravljal v vsebini in obsegu, ki zagotavljata njegovo strokovno usposobljenost za delo na tem področju, zdravnika z dopisom pozove, naj predloži morebitna dodatna dokazila o strokovni usposobljenosti (oziroma navede katere dokazila zdravnik še pričakuje do izteka licence) in/ali opis svojega strokovnega dela v iztekajočem licenčnem obdobju.

Poklicna odgovornost zdravnic in zdravnikov ter zobozdravnic in zobozdravnikov zahteva stalno in aktivno učenje ves čas njihovega strokovnega delovanja. Ves čas svojega poklicnega dela so dolžni izbirati programe stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ki so skladni z njihovimi poklicnimi potrebami in napredkom stroke.

Namen stalnega podiplomskega izpopolnjevanja je ohranjanje, posodabljanje, poglabljanje in širjenje strokovnega znanja zdravnikov ter izpopolnjevanje in učenje strokovnih veščin, odnosa do bolnika, do javnosti in do svojega poklica.

Zavedamo se, da je epidemija posegla na številna področja – tako je v času epidemije resda ovirana udeležba na srečanjih, ki zahtevajo fizično prisotnost – vendar pa je zbornica poskrbela, da je navkljub temu zbiranje kreditnih točk za podaljšanje licence omogočeno nepretrgoma, ne glede na zunanje okoliščine. Zbornica je namreč navedeno problematiko prepoznala že v prvem valu epidemije in pravočasno aktivirala številna spletna izobraževanja, ter s tem zagotovila široke možnosti za pridobivanje kreditnih točk v času razglašene epidemije kot tudi po njem.

O spletnih interaktivnih video-izobraževanjih ter ostalih oblikah izobraževanj zbornica svoje člane redno obvešča preko vseh svojih medijskih kanalov.

Vabimo vas tudi, da si ogledate objave na našem portalu Domus Medica:

https://www.domusmedica.si/dogodki#izobrazevanja-zbornice

Preizkus strokovne usposobljenosti

Ko zdravnik ne izpolnjuje pogojev za podaljšanje licence na področju katerega mu je bila podeljena licenca, za podaljšanje licence opravi preizkus strokovne usposobljenosti (povezava: PRIJAVNICA - Preizkus usposobljenosti - nova).

Po prejeti prijavnici na preizkus strokovne usposobljenosti Zdravniška zbornica Slovenije opravljanje preizkusa naloži s sklepom, s katerim določi datum in kraj preizkusa ter tričlansko komisijo. Člani komisije preizkusa strokovne usposobljenosti morajo biti iste stroke kot zdravnik, ki opravlja preizkus, in izpolnjuje naslednje pogoje: za preizkus na področju osnovnega zdravstva deset let izkušenj v stroki ali naziv primarij; za preizkus na področju bolnišničnega in specialističnega zdravstva deset let izkušenj kot specialist ali naziv primarij, svetnik ali višji svetnik oziroma naziv visokošolskega učitelja.

Komisija o poteku preizkusa strokovne usposobljenosti vodi in zapiše zapisnik, pri čemer navede, da: je zdravnik uspešno opravil preizkus in pri njem ni potrebno dodatno strokovno usposabljanje ali zdravnik ni uspešno opravil preizkusa, zato je pri njem potrebno dodatno strokovno usposabljanje, pri čemer komisija navede področja, na katerih se mora zdravnik dodatno strokovno usposabljati in trajanje dodatnega strokovnega usposabljanja. Komisija lahko obenem predlaga tudi začasni odvzem licence zdravniku. Če se zdravnik preizkusa brez opravičljivega razloga ne udeleži, se šteje, da ga ni opravil.

Dodatno strokovno usposabljanje se naloži s sklepom, s katerim se določi trajanje usposabljanja; izvajalca zdravstvene dejavnosti, pri katerem se izvaja usposabljanje; področja usposabljanja; zdravnika, ki bo spremljal in nadzoroval potek usposabljanja, ki mora izpolnjevati pogoje za mentorja specializantom (v nadaljnjem besedilu: mentor) ter datum ponovnega preizkusa.

Usposabljanje lahko traja največ 12 mesecev. Po zaključku usposabljanja mentor Zdravniški zbornici Slovenije predloži poročilo o poteku in opažanjih v času usposabljanja.

Če obstajajo opravičeni razlogi za prekinitev usposabljanja, lahko Zdravniška zbornica Slovenije prestavi datum ponovnega preizkusa, vendar največ za 3 mesece, v primeru bolniške odsotnosti ali porodniškega dopusta oziroma starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela pa najdlje za čas te odsotnosti, podaljšano za 3 mesece. Opravičeni razlog za prekinitev usposabljanja je podan le takrat, ko zaradi istega razloga zdravnik ne more opravljati zdravniške službe.

Ponovni preizkus strokovne usposobljenosti

Po končanem strokovnem usposabljanju zdravnik ponovno opravlja preizkus strokovne usposobljenosti. Komisija pri ponovnem preizkusu vpogleda v poročilo mentorja, preveri, ali je usposabljanje potekalo v skladu s sklepom iz prejšnjega člena, opravi razgovor z zdravnikom ter preveri strokovnost dela zdravnika na osnovi pregledane zdravstvene dokumentacije, ki je nastala v času usposabljanja. Komisija v zapisniku o ponovnem preizkusu navede, da je zdravnik uspešno opravil ponovni preizkus ali zdravnik ni uspešno opravil ponovnega preizkusa.

Informacije: Ivana Paradžik, Tel.: 01 307 21 84, E-pošta: Ivana Paradžik

PRIJAVNICA - Preizkus usposobljenosti


57b57e3ec24ee74912dffa31__5

Stalni strokovni razvoj

Dokaz strokovne usposobljenosti, način točkovanja strokovnih vsebin in vloge za oceno strokovnosti.

Preberi več

Dvorana z overlayem

LICENČNIK

Dostop članov do seznama izobraževanj in prijav na izobraževanja.

Dostop organizatorjev do portala svojih izobraževanj.

VSTOPI